BG Barcode Logo

Декларация за поверителност

Данни за Сдружение GS1 България като администратор на лични данни:

СДРУЖЕНИЕ GS1 БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 177030295, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Искър № 9, тел.: 02/811 7 604, e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: Ю. Пригонча, email: dpo@gs1bg.org

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до личните данни, които Сдружение GS1България събира с цел да предостави услуги съгласно предмета на дейност на Организацията.

Политика за защита на личните данни прилагаме както за данни, които събираме чрез документи за регистрация, формуляри за получаване на членство в Сдружението, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни, така и за данните, събирани чрез Интернет сайта ни https://www.gs1bg.org.

Тази декларация има за цел да информира за практиките, които прилагаме при защита на данните Ви и Вашите права относно събраните лични данни.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез длъжностното ни лице по защита на данните или да поискате информация от нашите служители.

Обща информация

Основна дейност на Сдружението е издаването на глобални идентификационни номера.

При събирането и обработването на лични данни, нашето Сдружение се подчинява на нормативната уредба – на Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни, на други закони и на издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, които уреждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

1. Какви лични данни събираме от Вас

В по-голямата част от случаите събираме следните данни: имена, адрес (адрес за кореспонденция), телефон и имейл за контакт, а в някои определени хипотези (за служители и др.) - и данни за ЕГН, данни по лична карта и др. Събираните данни са ни необходими за изпълнение на законови задължения спрямо нас, както и във връзка с получаването на членство в GS1 България, получаване на глобални идентификационни номера, справка на документи, администриране на продуктов каталог, участие в семинари и обучения по теми на стандартите GS1, подаване на сигнали за нелегитимни баркодове и получаване на консултации, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

2. Видеонаблюдение

В сградата, в която се намира офисът на GS1 България, се осъществява видеонаблюдение, което е с цел осигуряване на защита на активите и данните, които се обработват в сградата

3. Бисквитки и други пасивни технологии

Организацията не използва „бисквитки“и други технологии за проследяване, които събират информация при взаимодействие с нашия сайт.

4. Данни, събирани от други източници

Възможно е Сдружението да събира информация за лични данни от публично достъпни източници, вкл. регистри, във връзка с дейността на своите членове, както и във връзка с предоставяните от него услуги. Тази информация включва данни за осъществяване на контакт с членове и/или партньори, и/или заинтересовани лица във връзка с осъществяваната от Сдружението ни дейност.

Друга публично достъпна информация GS1 България събира/обработва, като спазва правилата на източниците на публично достъпната информация. Когато осъществим контакт с Вас, ще Ви кажем откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от Вас.

GS1 България предоставя информация за администрираните/обработвани от нея лични данни при поискване от субектите на лични данни и при спазване на всички законови изисквания и етични правила.

5. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

Събираме Вашите лични данни във връзка с предоставяне на услугите ни към Вас, както и във връзка с ползваните от Организацията ни услуги, предоставяни от Вашата организация или лично от Вас.

В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда да се свържем с Вас.

Може да Ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, които биха Ви били интересни, като тази информация може да е част от информационния ни бюлетин, чието изпращане е част от услугите, които Ви предоставяме, по силата на членството Ви в Сдружението.

Ако за в бъдеще не желаете да получавате нашия информационен бюлетин, можете да се откажете, като изпратите заявка за това (имейл) на newsletter@gs1bg.org, както е посочено в края на всеки изпратен бюлетин.

6. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие.

Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

7. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

GS1 България разкрива администрираните/обработвани от нея лични данни само на:

- държавни органи, институции и лица, на които е длъжна да предоставя лични данни по силата на действащ нормативен акт;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за обезпечаване дейността на Сдружението; лица, извършващи услуги в сфери, свързани с тази дейност;

- може да споделяме Ваши лични данни и с фирми, предоставящи куриерски и/или пощенски услуги. Данните се споделят само с цел извършването на съответните доставки и предоставянето на съответните услуги от тези фирми. Тези фирми носят собствена отговорност във връзка със сигурността на личните данни, като законът ги задължава да защитават тези лични данни.

Организацията взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

8. Мерки за защита

GS1 България събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност, а където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

9. При събирането и обработването на лични данни, нашето Сдружение се подчинява на нормативната уредба – на Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона за защита на личните данни, на други закони и на издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове, които уреждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени.

Сдружението съхранява администрираните/обработвани лични данни за срока, определен в действащите нормативни актове, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на нормативно посочен срок, Сдружението определя срокове за съхранение на лични данни, въз основа на предварително приети критерии за категоризиране на дейностите, за целите на които се събират лични данни. Критериите са съобразени с желанието за предоставяне на услуги с високо качество, както и нормално развитие на членствените взаимоотношения.

Цел за съхраняването на лични данни е да се сведат до минимум необходимите действия по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни не са необходими за упоменатите цели те биват заличени или унищожени по друг надлежен начин.

10. Вашето право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете, какви лични данни се обработват за Вас, за какво се използват и как се съхраняват

За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще Ви посочим причините.

В случай че имате регистрация (профил) на нашия интернет сайт, имате достъп до личните Ви данни по всяко време чрез потребителския Ви профил.

11. Вашето право на корекция

Имате право да поискате корекция на всякакви неточности в личните Ви данни.

В случай че имате регистрация (профил) на нашия интернет сайт, имате възможност за актуализиране на личните Ви данни по всяко време чрез потребителския Ви профил.

12. Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

- личните Ви данни да бъдат заличени;

- обработването на личните Ви данни да бъде ограничено за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните;

- право на жалба - в случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение на и-мейл: dpo@gs1bg.org. Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Личните Ви данни няма да бъдат заличени в системите на GS1 България, когато въз основа на нормативен или административен акт Сдружението е задължено да ги съхрани.

В случай, че имате въпроси, моля да се обърнете към служителите на Сдружението, които ще:

- съдействат при упражняването на Вашите права;

- информират допълнително за всяко едно Ваше право.

GS1 България се стреми да удовлетвори Вашите искания, когато тези искания са допустими и основателни, както и да даде отговор в законоустановените срокове.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

13. Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас при необходимост, с цел актуализирането й към нововъзникнали обстоятелства.

Дата на последната актуализация – октомври, 2018 г.